Hoe jarig zijn een weeeeeeeek kan overtreffen.
(Hoe mijn 50e verjaardag de meest memorabele werd).

Het begon op de dinsdag voor mijn verjaardag toen er een mail in mijn bus viel met de tekst " Als ik mij niet heel sterk vergis Ben jij gauw jarig Heb jij plannen Wil je plannen" Wat lief was mijn eerste gedachte. Ik heb teruggedaan alleen de twee dagen direct na Konings dag al een tijd vrij te moeten houden van mijn broer.
Dank voor alle lieve felicitaties die ik heb mogen ontvangen, de persoonlijke mailtjes, de echte ouderwetse brieven, gedichten en kaarten via de post, de bloemen die in mijn huis staan te stralen, de p.m. berichtjes via hier op FL.

Ik ben verwend, met vele mooie dingen, echt verwend en dat maakt diepe indruk. Ik mocht een pakje ophalen op het postkantoor verstuurd vanuit Amerika, een kaart, stond al dagen op mijn bureau te wachten om op mijn echte verjaar dag geopend te worden, met erin een F. cheque. Een hardcoverboek Histoire 'd O mooi ingepakt mocht ik uitpakken in de studio eerder, bloemen die staan te stralen en mijn huis enorm opfleuren. Een fantasie die ik zelf al heel lang had en ooit hoopte in het echt waar te kunnen maken kon ik nu werkelijkheid zien worden, buitentemperatuur en een gelegenheid vielen zomaar ineens samen op het juiste moment. Een mooi fotoalbum als sieraad op mijn website is het gevolg en de stille getuige ervan.

Uit eten te zijn geweest was een werkelijke traktatie. "M'n" girl die mijn mooiste meest dierbare spot in de hoofdstad heeft bezocht en niet alleen haarzelf daarmee, maar ook mij een extra diepe connectie met haar heeft gegeven. Een fotoshoot die ik mijzelf cadeau kon geven voor mijn verjaardag is een Speelse Mooie avond geworden en heeft hele mooie foto en filmbeelden opgeleverd. Op de ochtend van mijn verjaardag heb ik de foto's weer doorgekeken en een eerste selectie gemaakt.

De hele dag gebeld worden, door een bevriend vrienden stel al in de ochtend, mijn broer die mij belt vlak daarna. In de middag huilend aan de telefoon als ik verrast wordt door een telefoontje van mijn good girl (ik mis haar enorm en deze verrassing kwam echt onverwacht). In de avond gebeld door mij schoonzus toen mijn nichtje lekker in haar bedje lag (het is per slot Koningsdag).

Het weekend erna, geblokkeerd in mijn agenda voor mijn broer, zaterdagochtend wordt ik opgehaald, onderweg verteld hij dat er op de locatie een verrassing voor mij klaar staat. Aangekomen op onze kamer voor de komende nacht staat er een gigantische bos bloemen die de kamer opfleurt. Een dag verwennerij met warm water en warme baden. Knus samen met mijn broer, echte tijd voor elkaar samen met z'n tweetjes. Voor de zondag staat er ook iets op de planning, een helikoptervlucht met mijn broer (voor hem een nieuwe manier van vliegen voor mij mijn eerste keer echt vliegen. Einde van deze middag moe van alle indrukken en genoten van ons samen zijn, komt de heerlijke geur van de bloemen die nog staan, mij bij binnenkomst tegemoet.

En ligt bij thuiskomst in de brievenbus een kaartje met daarop de tekst "het is afgegeven op nummer ......." even later bel ik daar aan en ontvang een boeket. Gestuurd door en van mijn lieve vriendenstel die mij hiermee nogmaals weten te verrassen. Als ik mijn computerpost en fora check de volgende dag, stuit ik op een berichtje met nog meer verjaardagsnieuws wat eraan staat te komen ergens binnenkort.
En diezelfde avond mag ik met een haarborstel mijn nieuw geworden leeftijd in slagen geven aan mijn leerlingknul.

Eerder had er bij de fysieke postkaarten één gezeten zonder afzender, getekend met alleen een paraaf onderaan de kaart met de handgeschreven tekst en een uitnodiging voor een lunch in de nabije toekomst. Ik had geen enkel idee gehad wie deze kaart gestuurd had (de naam op de enveloppe en tekst op de kaart erin match te helemaal niet samen) en in welke richting het te moeten zoeken. Van alles liep hier door elkaar heen, ik had hem uiteindelijk weggelegd in de hoop er later ergens nog achter te komen wie de verzender zou zijn geweest. De eerste week van mei heb ik een telefoongesprek waarin de persoon aan de andere kant van de lijn vraagt of ik zijn kaart ontvangen heb en ik antwoord nee. En in datzelfde telefoongesprek spreken we een datum af en mag ik kiezen een sessie of een lunch. Als ik ophang en me blij voel deze heer gesproken te hebben sinds best een lange tussentijd, klettert er ook een kwartje. De kaart, denk ik ineens, nu weet ik van wie deze is. En tegelijkertijd besef ik dat mijn net voorbij gegane verjaardagsfeestje nog een extra uitloop gaat hebben in de derde week van mei. Leuk ik zie er zeker naar uit.

Zaterdag de 5e mei gaat mijn telefoon, aan de andere kant van de lijn is het iemand die nog niet zo lang geleden bij mij is gestopt vanwege zijn leeftijd met het hebben van sessies (een bewuste keuze van deze hr. zelf), zijn vraag gaandeweg ons gesprek of ik tijd heb voor koffie. Helaas moet ik hem teleurstellen en de planning schuift een dag op. Zondag de 6e gaat inderdaad mijn telefoon en niet veel later hebben we een "koffiedate" afgesproken, wel gaan we dat op een terrasje doen want het zijn zomer temperaturen, zonde om te missen. Wanneer de bel gaat komt hij eerst even binnen en overhandigd mij een bos Tulpen, precies 50 verteld hij er bij, in de kleur die ik hebben wilde voor je. Leuk.

Precies 2 weken op de dag af, na dat ik ze gekregen had van mijn broer, moet ik helaas de bloemen van hem weggooien, het boeket is nu echt op.

De lunch in de 3e week van mij was heel erg lekker, heel erg gezellig, de gangen stuk voor stuk kunstwerkjes om te zien en een sfeervolle locatie om te hebben gezeten.

En als sluitstuk uiteindelijk een privégerecht met de maakster ervan in haar domein, zij was de eerste die mijn verjaardag inleidde met de vraag "als ik mij niet vergis dan....................................." En de absolute kers op de taart als laatste.

Ik ben verwend.

Terug naar Memorie Lane

 

How a birthday can last a week and longer.

It started the Tuesday before my birthday when I received mail saying "If I am not very much mistaken it's your birthday soon ... Do you have plans? Do you want plans?" How sweet, was my first thought. I alwayskeep two days immediately after King's day free for my brother.
Thanks for all the sweet wishes that I received, the personal e-mails, the old-fashioned letters, poems and cards by mail, the flowers that are brightening my house, the p.m. messages via here on FL.

I am spoiled, with many beautiful things, really spoiled and that is impressive for me. I was told to pick up a package at the post office sent from America. There was a card, waiting on my desk for days to be opened on my actual birthday, with a F. check in it. A hardcover book Histoire 'd O, nicely packed I was allowed to unpack in my studio, flowers that radiate and brighten up my house. A fantasy that I myself had already had for a long time and once I hoped to be able to realize in real life, I could now see reality, outside temperature and an opportunity suddenly suddenly came together at the right time. A beautiful photo album as a jewel on my website is the result and its silent witness.

Eating out was an real treat. "My" girl who has visited my most beautiful, most cherished spot in the capital and gave not only to herself, but also an extra deep connection with her to me. A photoshoot that I gave myself as a present for my birthday has become a Playful Beautiful evening and has produced beautiful photo and film images. On the morning of my birthday I looked through the photos again and made a first selection.

I received calls all day long, by a friends in the morning, by my brother soon after that. In the afternoon I cried on the phone when I was surprised by a call from my good girl (I miss her enormously and this surprise came really unexpected). In the evening I got a call from my sister-in-law when my little niece was in bed (it is King's Day).

The weekend after was blocked in my agenda for my brother. Saturday morning I get picked up, on the way he tells me that there is a surprise waiting for me at the location. When we arrive at our room for the coming night, there is a gigantic bouquet of flowers that brightens up the room. A day of indulgence with warm water and hot baths. Cozy with my brother, real time together with the two of us. For Sunday something special is scheduled, a helicopter flight with my brother (for him a new way of flying, for me my first flight ever). At the end of this afternoon, when I was tired of all impressions and enjoyed being together, the delicious smell of the flowers that are still there met me on arrival.

In the mailbox I find a card with the text "package delivered at housenumber ......." a little later I collect a bouquet there, sent by my dear friends who manage to surprise me again. When I check my computer mail and forums the next day, I find a message with even more birthday news, that more is about to happen sometime soon.
And that same evening I spank my pupil with a hairbrush counting out my new age.

Earlier I had received a postcard without a sender, signed with only one initial at the bottom of the card with the handwritten text and an invitation for a lunch in the near future. I had no idea who had sent this card (the name on the envelope and text on the card did not not match at all) and in what direction to look for it. It was confusing, I finally put it away in hopes of finding out later who the sender was. In the first week of May I have a telephone conversation in which the other party asks if I have received his card and I answer no. And in the same telephone conversation we agree on a date and I can choose a session or a lunch. When I hang up and feel happy to have spoken to this gentleman since quite a long time, it all comes together. The card, I suddenly think, now I know who it is. And at the same time I realize that my just finished birthday party will have an encore in the third week of May. Nice, I certainly look forward to it.

Saturday the 5th of Maythe phone rings, it is someone who recently stopped having sessions because of his age (a conscious choice by himself). He asks if I have time for coffee. Unfortunately I have to disappoint him, we schedule for the next day. Sunday the 6th we acually agree on an outside coffee date, the weather is very nice. When the bell rings, he comes up first, handing me a large bouquet of tulips (exactly 50) in the colot that he wanted me to have. Very nice.

The beautiful flowers that my brother gave me lasted two whole weeks!
Lunch in the third week of May was very tasty, very heartwarming, the courses lookes like pieces of art all presented in a very tasteful location.

In the end a private dish, together with the maker in her domain. She was the one who started my birthday with the words "If I am not very much mistaken it's your birthday soon ... Do you have plans?". She was the last cherry on my birthday pie.

I was spoiled rotten !!!